Công văn số 1637/HCQG-VNC ngày 29/10/2020 về việc góp ý nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý KH&CN của HVHCQG (lần 3)

CV1637.HCQG_0001_001

Dự thảo Quy chế download tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Z-AZ8nExjAm8pIJ9y7NlKZUkvt7rG9ux/view

Comments are closed.