Công văn số 167/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2021

Xem toàn văn: Tại đây

Comments are closed.