Công văn số 180/TCCB ngày 26/02/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

12

Tài liệu đính kèm:

1. Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ ngày 05/02/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: https://drive.google.com/file/d/1R7xgLEooFeOFeLvqJLM6oKfILAFKy4HP/view?usp=sharing

2. Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương uyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: https://drive.google.com/file/d/1uFIryLpV99upasYYG2cd5exSzbuZJAY6/view?usp=sharing

Comments are closed.