Công văn số 1904/BNV-BCĐ ngày 04/5/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 04/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1904/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Xem toàn văn: Tại đây

Comments are closed.