Công văn số 31/PC ngày 20/01/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ và một số VBQPPL

Công văn số 31/PC

Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNN ngày 27/10/2021 Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thi, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm cư dân nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác

Công văn số8025/BNN-PCTT  ngày 26/11/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNN ngày 27/10/2021

Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường

Comments are closed.