Công văn số 351-CV/BTGTW ngày 14/4/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên báo chí

Toàn văn nội dung văn bản tại đây: https://drive.google.com/file/d/1pzSNSGFXYBGMRKnFF8w6OCUGhXVHo_PG/view?usp=sharing

Comments are closed.