Công văn số 4227/BNV-VP ngày 29/8/2021 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

12

Xem chi tiết: Công văn của Ban chỉ đạo cuộc thi

Comments are closed.