Công văn số 5360/BNV-TCCB ngày 09/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Cong van BNV 7.10

Link văn bản gốc: Cong van BNV

Comments are closed.