Công văn số 5655/BNV-VP ngày 27/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1

2

3

4

5

6

Comments are closed.