Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

1

2

Xem chi tiết: Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Comments are closed.