Công văn số 648/KH-HCQG về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Kế hoạch Cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Hệ thống câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính

 

Comments are closed.