Cồng văn số 872/HCQG-QLBD ngày 26/7/2022 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2022

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-001

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-002

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-003

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-004

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-005

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-006

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-007

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-008

cv chieu sinh CV,CVC nam 2022-0001-0001-page-009

Comments are closed.