Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử không quá 5 phút

Theo dự thảo Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, trong thời gian không quá 5 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử phản hồi cho bên sử dụng thông tin các nội dung sau: Thông tin tờ khai hải quan điện tử hoặc thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin tờ khai hải quan điện tử.
Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử quy định về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo dự thảo, việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

Thông tin tờ khai hải quan điện tử được cung cấp phải được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử không đúng mục đích, trường hợp phát hiện hành vi sử dụng thông tin không đúng mục đích sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Theo dự thảo, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hoặc các thủ tục khác, căn cứ số tờ khai do người khai hải quan cung cấp, bên sử dụng thông tin truy cập Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử để tra cứu, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử được thực hiện bằng một trong ba hình thức dưới đây:

1- Thông qua Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử sử dụng tài khoản truy cập hệ thống: Thông tin tờ khai hải quan điện tử được cung cấp dưới dạng file văn bản được ký bằng chữ ký điện tử của Tổng cục Hải quan.

2- Thông qua việc nhắn tin SMS sử dụng thiết bị di động với số điện thoại dịch vụ hải quan để truy cập Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử (gọi tắt là hình thức nhắn tin SMS): Thông tin tờ khai hải quan điện tử được cung cấp dưới dạng tin nhắn SMS gửi từ số điện thoại dịch vụ hải quan. Hình thức nhắn tin SMS được triển khai để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ quan thực hiện kiểm tra hàng hóa trong quá trình lưu thông trên thị trường.

3- Thông qua kết nối giữa Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử với hệ thống thông tin của bên sử dụng thông tin: Thông tin tờ khai hải quan điện tử cung cấp dưới dạng thông điệp điện tử được ký bằng chữ ký điện tử của Tổng cục Hải quan.

Dự thảo nêu rõ, việc truy cập, sử dụng Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử được lưu nhật ký hệ thống để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Theo dự thảo, bên cung cấp thông tin là: Tổng cục Hải quan. Bên sử dụng thông tin gồm: 1- Các cơ quan quản lý nhà nước; 2- Các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng thực hiện dịch vụ thanh toán cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; 3- Các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật; 4- Các cơ quan, tổ chức khác do Chính phủ phân công.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.