Danh sách các phòng thi kỳ thi tốt nghiệp Đại học Khóa 18 tại Hà Nội

1. Danh sách phòng thi môn điều kiện (Tư tưởng Hồ Chí Minh): Danh sách phòng thi tốt nghiệp Khoá 18 tại Hà Nội môn điều kiện (Tư tưởng HCM)

2. Danh sách phòng thi môn cơ sở ngành (Luật Hành chính): Danh sách phòng thi tốt nghiệp Khoá 18 tại Hà Nội môn cơ sơ ngành (Luật Hành chính)

3. Danh sách phòng thi môn chuyên ngành: Danh sách phòng thi tốt nghiệp Khoá 18 tại Hà Nội môn chuyên ngành

Comments are closed.