Danh sách học viên dự thi đánh giá trình độ Tiếng Anh tương đương B1 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia và các Phân viện đợt 2&3 năm 2022

1. Danh sách học viên dự thi tại Học viện Hành chính Quốc gia (Trụ sở chính tại Hà Nội): https://drive.google.com/file/d/1SZ_6-BA7WdguZyIP0Dl6mCBO5nJ3s7OB/view?usp=sharing

2. Danh sách học viên dự thi tại Phân viện Học viện tại TP. Huế: https://drive.google.com/file/d/18W_vvDu-oa9x5FWhkx2EBKNya0avGwtO/view?usp=sharing

3. Danh sách học viên dự thi tại Phân viện Học viện Khu vực Tây Nguyên: https://drive.google.com/file/d/1bVv5tT2WhARTm5n1k3bSgl1y-2f4Nyaw/view?usp=sharing

4. Danh sách học viên dự thi tại Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/file/d/1XeaaI1KcDaM2b7dlgRG2MqXCIj9WNJtW/view?usp=sharing

 

Comments are closed.