Đề xuất chế độ với đại biểu HĐND

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND). Trong đó đề xuất chế độ đối với đại biểu HĐND.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, về tiền lương, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là cán bộ của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ.

Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài thọ như đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND (bao gồm chuyên trách và không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau: Đại biểu HĐND cấp xã được hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở; đại biểu HĐND cấp huyện hưởng hệ số 0,4 mức lương cơ sở; đại biểu HĐND cấp tỉnh được hưởng hệ số 0,5 mức lương cơ sở.

Theo dự thảo, đại biểu HĐND không thuộc đối tượng được cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng bảo hiểm y tế thì trong thời gian là đại biểu HĐND được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đại biểu HĐND cũng sẽ được hưởng chế độ công tác phí và thanh toán tiền đi lại khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo quy định của HĐND trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đại biểu HĐND đương nhiệm nếu chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng như sau:

Đối với đại biểu HĐND tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đại biểu HĐND không tham gia bảo hiểm xã hội thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do ngân sách nhà nước chi trả.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.