Đề xuất điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định đo lường

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường và phù hợp với pháp luật về đầu tư kinh doanh, pháp luật về lĩnh vực  này. Trong đó, Bộ đề xuất điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đáp ứng các điều kiện hoạt động sau:

1- Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2- Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các điều kiện sau đây: Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; có đủ chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng. Các chuẩn đo lường và phương tiện này được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định; giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải còn thời hạn có giá trị.

3- Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký hoạt động do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hoặc do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự xây dựng, ban hành. Trường hợp quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự xây dựng, ban hành thì quy trình đó phải được thẩm định trước khi ban hành. Tổng cục hướng dẫn chi tiết việc thẩm định dự thảo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

4- Có ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực đăng ký hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Là viên chức, lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên, lao động hợp đồng không xác định thời hạn; tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật hoặc tương đương trở lên; có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực đăng ký hoạt động theo hướng dẫn của Tổng cục.

5- Ban hành và thực hiện đúng quy định về chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Theo dự thảo,kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

6- Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan và các yêu cầu sau: Công khai, minh bạch quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp dụng; tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện và không chịu bất kỳ tác động nào làm thay đổi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm này; nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tuân thủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp dụng và không chịu bất kỳ tác động nào làm thay đổi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện.

7- Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

8- Phải đăng ký hoạt động theo quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký

Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (tổ chức đăng ký) lập 1 bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Công thông tin điện tử của Tổng cục hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; Tổng cục xem xét, quyết định kiểm tra trên hồ sơ hoặc đánh giá tại cơ sở.

Trường hợp xem xét trên hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (giấy chứng nhận đăng ký) theo quy định.

Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục hoàn tất việc đánh giá tại cơ sở và cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định cho tổ chức đăng ký; trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, Tổng cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đăng ký được gửi cho tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đăng ký trụ sở chính và được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.