Đề xuất nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng HĐND

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.
Văn phòng HĐND cấp tỉnh có nhiệm vụ phối hợp cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri – Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Văn phòng HĐND cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Văn phòng HĐND cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại.

Văn phòng HĐND cấp tỉnh phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Bên cạnh đó, phối hợp cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Văn phòng HĐND cấp tỉnh phục vụ Thường trực HĐND trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biết HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND cấp dưới trực tiếp…

Tổ chức, biên chế Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Theo dự thảo, Văn phòng HĐND cấp tỉnh gồm Chánh Văn phòng, không quá 2 Phó Chánh Văn phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ chuyên viên để đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng HĐND cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo quy chế làm việc do Chánh Văn phòng HĐND cấp tỉnh ban hành, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Biên chế công chức của Văn văn HĐND cấp tỉnh do Chủ tịch UBND quyết định trong tổng biên chế công chức của địa phương được cấp có thẩm quyền giao sau khi thống nhất với Thường trực HĐND cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

(Website  Chính phủ)

Comments are closed.