Đề xuất quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán.
Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất rõ tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.

Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức tham gia vào Hội đồng thành viên của doanh nghiệp. Người đại diện của thành viên góp vốn là tổ chức phải là kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

Kế toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên góp vốn là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đó với tư cách cá nhân.

Theo dự thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

Kế toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Dự thảo nêu rõ, đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề của tổ chức mình.

Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kế toán viên hành nghề phải được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị.

Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Phạm vi bảo hiểm bao gồm thiệt hại về vật chất của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc của cá nhân, tổ chức khác có liên quan trực tiếp đến hợp đồng, giao dịch đã được kế toán viên hành nghề cung cấp dịch vụ mà những thiệt hại gây ra do lỗi của kế toán viên hành nghề trong thời gian bảo hiểm. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm rộng hơn phạm vi bảo hiểm quy định tại khoản này.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm nhưng không được thấp hơn 3 triệu đồng một năm cho một kế toán viên hành nghề.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.