Đề xuất thủ tục cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung thủ tục cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, cơ sở đào tạo nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu chính. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị; hai ảnh màu, cỡ 3×4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 6 tháng.

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

Dự thảo nêu rõ, trong trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo dự thảo, phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.