Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong hoạt động của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp”

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.