Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler”: Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam”

Final Thư mời viết bài hội thảo_001

Final Thư mời viết bài hội thảo_002

Final Thư mời viết bài hội thảo_003

Final Thư mời viết bài hội thảo_004

Final Thư mời viết bài hội thảo_005

Final Thư mời viết bài hội thảo_006

Comments are closed.