Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học “Thực tiễn thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hoạt động của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay”

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.