Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Học viện Hành chính Quốc gia”

IMG_4732 IMG_4733 IMG_4734

Comments are closed.