Hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH, CN & ĐMST đến năm 2025; xây dựng kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách năm 2024

IMG_0687 IMG_0688

Xem chi tiết: Hướng dẫn của Bộ KHCN

Comments are closed.