Hướng dẫn tổng kết, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và bình xét thi đua Công đoàn – Nữ công, đề nghị khen thưởng năm 2021

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.