Thông báo số 1159/TB-HCQG ngày 16/9/2021 về việc tổ chức đánh giá học phần bằng hình thức viết tiểu luận (trình độ Thạc sĩ)

1. Hướng dẫn viết bài tiểu luận: HD VIET BAI TIEU LUAN HP THAC SI (da ky)

2. Mẫu bìa tiểu luận: MAU BIA TL THAC SI (da ky)

TB SDH

Comments are closed.