Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các ngành đợt 2/2022

1. Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý kinh tế, khóa 4 (đợt 2), niên khóa 2022-2024

2. Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 15 (đợt 2), niên khóa 2022-2024

3. Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công, khóa 27 (đợt 2), niên khóa 2022-2024

4. Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành chính, khóa 9 (đợt 2), niên khóa 2022-2024

Comments are closed.