Kế hoạch số 1513/KH-HCQG V/v Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Phụ lục II Mẫu kê khai.

Phụ lục III Hướng dẫn Mẫu kê khai

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN năm 2015

Thông tư sô 08.2013 TTCP

Nghị định số 78-2013-NĐ-CP

Danh mục KKTSTN chính phủ NĐ78

Danh sách theo dõi nộp KKTSTN của đơn vị

Biên bản họp công khai

img444img445img446img447img448

Comments are closed.