Kế hoạch số 324/KH-HCQG ngày 25/3/2021 triển khai thực hiện công tác về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện

12345678

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Xem chi tiết: Tại đây)

 

Comments are closed.