Kế hoạch số 497/KH-HCQG về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Học viện Hành chính Quốc gia

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Học viện Hành chính Quốc gia

Mẫu 1 – Tờ trình đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến

Mẫu 2 – Biên bản họp bình xét điển hình tiên tiến

Mẫu 3 – Báo cáo thành tích điển hình tiên tiến tập thể

Mẫu 4 – Báo cáo thành tích điển hình tiên tiến cá nhân

Comments are closed.