Kế hoạch thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

- Quyết định số 941/QĐ-TTg

Quyết định số 919/QĐ-BNV

Comments are closed.