Kết quả đánh giá trình đột tiếng anh tương đương B1 đợt 4,5,6.2014

Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 đợt 4.2014_Tổ chức tại cơ sở Hồ Chí Minh

Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 đợt 5.2014_ Tổ chức tại cơ sở Hà Nội

Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 đợt 6.2014_ Tổ chức tại Huế

Comments are closed.