Lịch học các lớp Cao học từ tháng 11 năm 2021

Lịch học tại Trụ sở chính Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1UCO4jixVxAmA5GYMl1eHAxK38rXKgj4I/view?usp=sharing

Lịch học tại Phân viện tại thành phố Huế: https://drive.google.com/file/d/1f4TOKvbstEVVXdtH5Y68n0zmWq33_PJh/view?usp=sharing

Lịch học tại Phân viện khu vực Tây Nguyên: https://drive.google.com/file/d/1p2s85gZ15WMJAbiAxhOiEtLvqTF4pmd8/view?usp=sharing

Lịch học tại Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/file/d/19aoMqqoi-6XiQdaojxXTMBbU32qKxWW6/view?usp=sharing

Comments are closed.