Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.