Quyết định số 1164/QĐ-HCQG ngày 04/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023

Xem toàn văn:

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Comments are closed.