Quyết định số 1236/QĐ-HCQG ngày 08/5/2023 Ban hành Quy chế Xây dựng, thẩm định chương trình bồi dưỡng và biên soạn, lựa chọn, biên dịch, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Quy chế

Comments are closed.