Quyết định số 1336/QĐ-HĐTDVC ngày 04/5/2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Comments are closed.