Quyết định số 4063/QĐ-HCQG ngày 07/12/2020 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị, viên chức, người lao động thuộc HVHCQG năm 2020

1

Danh sách chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_7gNoHq8mg3b3u5VLNLFthMEQeryOSjp/view?usp=sharing

Comments are closed.