Quyết định số 47/QĐ-VNC ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế quản lý hoạt động mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu khoa học hành chính

0001

Toàn văn Quy chế tại đây: QC

Comments are closed.