Quyết định số 5642/QĐ-HCQG về việc ban hành quy định tiêu chuẩn giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên mời ngoài tham gia giảng dạy , báo cáo tại các lớp bồ dưỡng của Họcviện Hành chính Quốc gia

0001

0002

0003

0004

0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

Comments are closed.