Quyết định số 594/QĐ-HCQG ngày 02/3/2021 ban hành Quy định về định mức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên HVHCQG

1

Toàn văn Quyết định tại đây: https://drive.google.com/file/d/1j18oTvSF1r1ofOsjWKF7n3EoaxNJYxpS/view?usp=sharing

Comments are closed.