Quyết định số 758/QĐ-HCQG ngày 25/3/2021 ban hành Quy định tạm thời về trình tự, hồ sơ, thủ tục thanh toán một số khoản chi của HV Hành chính QG

QD

Toàn văn Quyết định tại đây: https://drive.google.com/file/d/1yaGCnC5ejRl-mZhPDo-bfT_Ix-qkmBsG/view?usp=sharing

Comments are closed.