Quyết định số 928/QĐ-BNV ngày 03/11/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

1

2

3

4

Comments are closed.