Quyết định số 939/QĐ-HCQG ngày 11/4/2023 ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia

IMG_0690

Xem toàn văn: Quy chế

Comments are closed.