Quyết định số 945/QĐ-HCQG ngày 11/4/2023 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viên Hành chính Quốc gia

IMG_0707

Xem toán văn: Quy chế

Comments are closed.