Tạp chí Quản lý nhà nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt tính điểm khoa học ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023

(napa.vn) – Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023, Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm khoa học ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành trên 3 ấn phẩm.

Theo đó, Tạp chí Quản lý nhà nước được phê duyệt tính điểm khoa học trên cả 3 ấn phẩm: Tạp chí in (ISSN: 2354 – 0761), Tạp chí tiếng Anh – State Management Review (ISSN: 2815 – 6021), Tạp chí điện tử – https://www.quanlynhanuoc.vn (ISSN: 2815 – 5831) ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: (1) Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá – Nghệ thuật –  Thể dục thể thao; (2) Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học; (3) Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học; (4) Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học; (5) Hội đồng Giáo sư ngành Luật học; (6) Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế; (7) Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh.

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,75 ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học được phê duyệt nâng điểm từ 0,5 lên 0,75 điểm từ năm 2023 trên cả 3 ấn phẩm. Chi tiết xem tại đây
2. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học (từ 2022). Chi tiết xem tại đây
3. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế (từ 2022). Chi tiết xem tại đây
4. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học (từ 2022 trên ấn phẩm Tạp chí in). Chi tiết xem tại đây

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,5 ở các Hội đồng Giáo sư ngành

1. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh (từ 2022). Chi tiết xem tại đây

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,25 ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá – Nghệ thuật – Thể dục thể thao (từ 2023 trên cả 3 ấn phẩm). Chi tiết xem tại đây
2. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học (từ 2023 trên cả 3 ấn phẩm). Chi tiết xem tại đây

Comments are closed.