Công văn số 66/CĐHVHC-HD V/v tổng kết và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2013-2014

Thông báo: Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:   66   /CĐHVHC-HD
V/v tổng kết và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua
công đoàn năm học 2013-2014

             Hà Nội, ngày  08  tháng 9  năm 2014

 

 

Kính gửi:   – Các Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính;

                 – Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính.

 

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 12/02/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN “Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”;

Căn cứ Hướng dẫn số 247/HD-CĐVC ngày 17/8/2011 của Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Thực hiện Nghị quyết của BCH, Công đoàn Học viện Hành chính đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính tiến hành tổng kết công tác công đoàn và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2013-2014 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014.

Các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; tham gia với chính quyền trong công tác quản lý (cải tiến lề lối làm việc, nội quy, quy chế, thực hiện phương pháp giảng dạy mới…), chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức…; tham gia  các hoạt động thi đua công đoàn, các phong trào, hoạt động xã hội từ thiện, các cuộc vận động hoặc dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thi đua công đoàn trong năm học  2013-2014.

Trên cơ sở những đánh giá chung, báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013-2014 cần nêu ngắn gọn, rút ra bài học kinh nghiệm, những kiến nghị đề xuất với Công đoàn cấp trên và phương hướng công tác Công đoàn năm học 2014-2015.

 IIBÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014.

  1. Đối tượng được tham gia bình xét

– Là những tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua công đoàn năm học 2013-2014.

+ Cá nhân: Là đoàn viên Công đoàn hiện đang sinh hoạt tại các Tổ Công đoàn/ Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính.

+ Tập thể: Là các Tổ Công đoàn/Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính.

 • Các trường hợp chuyển công tác, đi học, thai sản và trường hợp khác

- Trường hợp chuyển công tác: đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét bằng văn bản của đơn vị cũ nếu có thời gian công tác tại đơn vị mới từ 3 tháng trở lên. (Những trường hợp chuyển công tác mà có thời gian công tác ở đơn vị mới dưới 3 tháng thì không tham gia bình xét các danh hiệu thi đua công đoàn tại đơn vị mới).

- Trường hợp được cử đi học:

+ Trường hợp được cử đi học ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo thì kết hợp với kết quả công tác tại cơ quan và hoạt động công đoàn để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn.

+ Nếu được cử đi học từ 01 năm trở lên, nếu có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương là “lao động tiên tiến” (không thông qua bỏ phiếu) để làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn.

 – Trường hợp nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích có thời gian điều dưỡng, điều trị theo kết luận của cơ quan y tế: được tính để bình xét “lao động tiên tiến” và làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn.

 • Các trường hợp không bình xét thi đua, khen thưởng: đoàn viên Công đoàn không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên hoặc đã nghỉ hưu tại thời điểm bình xét.

(Riêng các trường hợp nghỉ trên 40 ngày được Thủ trưởng đơn vị cho phép và có lý do chính đáng mà vẫn hoàn thành định mức giờ giảng cả năm và hoàn thành tốt các công tác khác trong thời gian đi làm thì vẫn được bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn).

 1. Thời gian tính bình xét thi đua Công đoàn năm học 2013-2014:

Tính từ ngày 15/7/2013 đến ngày 30/6/2014 (như bình xét thi đua về chuyên môn).

 1. Xếp loại thi đua Công đoàn (cấp Học viện)

4.1.    Về tập thể:

– Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc;

– Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn vững mạnh;

– Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại khá;

– Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại trung bình;

– Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại yếu.

4.2.    Về cá nhân:

– Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ.

– Đoàn viên công đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét danh hiệu thi đua Công đoàn và tỷ lệ bình xét các danh hiệu.

4. 1.  Về tập thể (có mẫu biểu kèm theo):

a)  Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc;

– Đạt 95-100 điểm và không có tiêu chí nào của tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 đạt 0 điểm.

– Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn là người lao động; đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”

b)  Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn vững mạnh;

– Đạt 90-94 điểm và đảm bảo các điều kiện sau:

+ Không có lao động chết người tại nơi làm việc;

+ Thực hiện tốt công tác thu-chi tài chính công đoàn, nộp kinh phí phí lên công đoàn cấp trên theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại mục 4.1.a; đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”

c)   Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại khá:

– Đạt 70-89 điểm theo Bảng chấm điểm xếp loại đánh giá (kèm theo).

d)  Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại trung bình:

– Đạt 50-69 điểm theo Bảng chấm điểm xếp loại đánh giá (kèm theo).

e)   Công đoàn cơ sở/ Công đoàn bộ phận/ Tổ công đoàn xếp loại yếu:

– Đạt dưới 50 điểm theo Bảng chấm điểm xếp loại đánh giá (kèm theo).

4. 2.  Về cá nhân:

a)  Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiếntrở lên; là đoàn viên của tổ công đoàn vững mạnh.

– Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở; không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và mắc các tệ nạn xã hội.

– Tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của tổ chức công đoàn: đóng đoàn phí đầy đủ, kịp thời; tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động quyên góp, xã hội từ thiện và các phong trào khác do công đoàn Học viện phát động…; tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên đồng nghiệp khi ốm đau, vui buồn; có tác dụng tốt đối với phong trào công đoàn tại đơn vị.

– Đối với cán bộ công đoàn (từ tổ phó trở lên) có thêm một tiêu chuẩn là nhiệt tình với công tác công đoàn, có biện pháp đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, được đoàn viên tín nhiệm cao.

– Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp trong công tác, có kinh nghiệm được phổ biến, vận dụng trong đơn vị.

– Tỷ lệ đề nghị công đoàn viên xuất sắc: tối đa 20% tổng số công đoàn viên (nếu đơn vị có số chia lẻ ≥0,5 được tăng thêm 1 cá nhân).

– Đối với những đơn vị có dưới 5 người, số đoàn viên công đoàn xuất sắc đề nghị không quá 1 người.

– Các tổ công đoàn được đề nghị vượt chỉ tiêu công đoàn viên xuất sắc đối với những đơn vị có cán bộ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Học viện và chỉ tiêu này không tính vào tỷ lệ bình xét thi đua công đoàn của đơn vị.

b)  Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:

– Là Đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các yêu cầu tại mục 4.2.a, nhưng không đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

c)   Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ:

– Là Đoàn viên công đoàn không đạt các yêu cầu tại mục 4.2.a và 4.2.b.

d)  Đoàn viên công đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ:

– Là Đoàn viên công đoàn không đạt các yêu cầu tại mục 4.2.a, 4.2.b và 4.2.c

– Ngoài ra, công đoàn viên có những biểu hiện như: vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thường xuyên vắng mặt tại đơn vị không có lý do; vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và mắc các tệ nạn xã hội; trốn tránh nhiều lần thực hiện nghĩa vụ của công đoàn viên như đóng công đoàn phí, không tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…

 1. Phương pháp tiến hành:

Bình xét hoặc bỏ phiếu kín (do tổ công đoàn tự quyết định cách thức tiến hành)

 

 1. HOÀN CHỈNH HỒ SƠ, NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH.
  1. Yêu cầu về hồ sơ:
  2. Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn theo năm học theo Mẫu 1.
  3. Biên bản họp tổ công đoàn theo Mẫu 2.
  4. Danh sách phân loại đoàn viên và tổ chức công đoàn Mẫu 3(Kèm theo Biểu chấm điểm tập thể – Biểu 1, cá nhân – Biểu 2)
  5. Bản tổng hợp đăng ký thi đua Công đoàn năm học 2014-2015 của cá nhân/tập thể theo Mẫu 4.
  6. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 19/9/2014 (thứ 6)

Đối với các Tổ Công đoàn/ Công đoàn bộ phận ở xa, đề nghị tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng và gửi về các địa chỉ: (1) Công đoàn bộ phận TP Hồ Chí Minh: gửi đ/c Hoàng Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch CĐ- Trưởng phòng Đào tạo BDCC&VC. (2) Công đoàn bộ phận Phân viện khu vực Tây Nguyên: gửi đ/c Nguyễn Đăng Quế, UVBCH – Giám đốc PVKV Tây Nguyên. (3) Công đoàn bộ phận cơ sở HVHC khu vực miền Trung: gửi đ/c Ngô Văn Trân, UVBCH – Phó Chánh Văn phòng, phụ trách VPĐD tại Miền Trung. Thời hạn chậm nhất phải gửi hồ sơ về VP Công đoàn Học viện là: ngày 22/9/2014 (thứ 2).

 1. Nơi nhận:

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa, Văn phòng Công đoàn (Phòng 205, nhà A, thuộc Văn phòng Đảng ủy – 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0904.620089/ 04.3773.0430)

Ngoài bộ hồ sơ theo mẫu, yêu cầu các đơn vị gửi cả file mềm đến địa chỉ:congdoanhanoi.napa@gmail.com

 • Lưu ý:

– Đơn vị nào không nộp hồ sơ, hoặc nộp không đầy đủ, không đúng mẫu, không đúng thời hạn sẽ không được Công đoàn Học viện bình xét thi đua năm học 2013-2014. (lưu ý, sau thời hạn thông báo, VPCĐ từ chối nhận hồ sơ vì sẽ không tổng hợp kịp, mong các đơn vị thông cảm và hoàn thành đúng thời gian)

– Các các mẫu biểu liên quan (Mẫu 1 – Mẫu 4) được đăng tải trên website của Học viện tại mục các tệp đính kèm Công văn này.

– Các tổ công đoàn/công đoàn bộ phận có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện bình xét thi đua công đoàn năm học 2014-2015.

– Hồ sơ và dữ liệu yêu cầu gửi đầy đủ cả bản cứng và file mềm.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị các Tổ Công đoàn/ Công đoàn bộ phận tổ chức bình xét công bằng, công khai, đúng quy định và chỉ đề nghị khen thưởng những đoàn viên, tập thể thật sự xuất sắc.

Yêu cầu các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công đoàn báo cáo Ban Chi ủy và kết hợp với chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn trên./.

 Nơi nhận:- Như trên;- Bí thư Đảng ủy (để b/c);

– Công đoàn HVCT-HCQGHCM (để b/c)

– Các ủy viên BCH CĐ Học viện;

– Lưu VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  (đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Đơn vị: ______________________________

BẢNG CHẤM ĐIỂM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN/ TỔ CÔNG ĐOÀN

Tiêu chuẩn Nội dung đánh giá Thang điểm
Tối đa Tự chấm
I Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, VC, LĐ, tham gia quản lý đơn vị  45 điểm
1 Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức; (có nộp hồ sơ, báo cáo kết quả tổ chức hội nghị CBCC về Công đoàn HV) 6
2 Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCC,VC,LĐ; chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. 5
3 Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCC,VC,LĐ; không có đơn thư vượt cấp. Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 6
4 Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành (BCH) công đoàn và người đứng đầu đơn vị. 6
5 Tham gia với người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC,VC,LĐ 5
6 Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả. 5
7 Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC,VC,LĐ. 7
8 Tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và CBCC,VC,LĐ theo quy định của pháp luật. 5
II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn 40 điểm  
1 Có trên 95% tổng số CBCC,VC,LĐ gia nhập công đoàn 4
2 Có trên 80% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.(Đối với tổ công đoàn, phải có trên 80% công đoàn viên đạt khá) 4
3 Có 100% cán bộ công đoàn được/tham gia bồi dưỡng, tập huấn, nghiệp vụ công đoàn. 3
4 Ban chấp hành (BCH), Ban thường vụ (BTV), Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn có quy chế hoạt động. 4
5 Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT 5
6 Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính; danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. 2
Tiêu chuẩn Nội dung đánh giá Thang điểm
Tối đa Tự chấm
7 Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công. 2
8 Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công (08/3, 1/6, trung thu, 20/10, thi đua khen thưởng). 3
9 -       Nộp công đoàn phí đầy đủ, đúng hạn ( 2 đ);-       Có sổ thu công đoàn phí/ Sổ thu – chi kinh phí công đoàn (2 đ);-       Tham gia đóng góp đầy đủ, đúng hạn các đợt phát động, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện (2 đ);-       thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, hiếu, hỷ, trợ cấp khó khăn (2 đ). 8
10 -       Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức (2 đ);-       Thực hiện kịp thời công tác thông tin báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên (3 đ) 5
III Tiêu chuẩn 3: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCC,VC,LĐ và tổ chức các hoạt động khác 15 điểm  
1 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và CBCC,VC,LĐ. 3
2 Vận động đoàn viên, CBCC.VC.LĐ chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 3
3 Vận động đoàn viên và CBCC.VC.LĐ tham gia các hoạt động xã hội, tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn 3
4 Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực, bị cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình và mắc các tệ nạn xã hội. 2
5 Tổ chức các phong trào hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ… 2
6 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng 2
TỔNG SỐ 100 điểm  

XẾP LOẠI: …………………………………………………………………………………………

 Thủ trưởng đơn vị(ký, ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày          tháng  9  năm 2014Tổ trưởng/tổ phó công đoàn(ký, ghi rõ họ tên)

 

Comments are closed.