Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 6 năm 2023

IMG_5484 IMG_5485 IMG_5486

Comments are closed.