Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 6 năm 2023

Xem chi tiết:

Hà Nội

Huế

Tây Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh

IMG_5387 IMG_5388

Comments are closed.